Quản trị sản xuất - Các chức năng
[ Cập nhật vào ngày (23/05/2019) ]
Quản trị sản xuất
Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất - Các chức năng


✔️✔️✔️Quản trị sản xuất - Các chức năng


Trong thời hiện đại, quản lý sản xuất phải thực hiện nhiều chức năng.

(i)   Thiết kế và phát triển quy trình sản xuất.🏆🏆
(ii)  Lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất .🏆🏆
(iii) Thực hiện các kế hoạch và các hoạt động liên quan đến sản xuất.🏆🏆
(iv)  Quản lý và điều phối các hoạt động của các bộ phận và bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất các hàng hóa và dịch vụ cần thiết.🏆🏆
(v)   Quản lý thời gian thực trong sản xuất.🏆🏆
(vi)  Cải thiện hiệu suất.🏆🏆
vii)  Giám sát một cách dễ dàng.🏆🏆
Quan tri san xuat

  In bài viết